Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FAST Integration, s.r.o.

1. Dodavatel
  • Obchodní jméno: FAST Integration, s.r.o.
  • Sídlo: Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk
  • Zápis u OR vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 50438
  • IČ: 26852195, DIČ: CZ 26852195
  • Bankovní spojení: ČSOB, Číslo bankovního účtu: 19806857/0300
  • telefon: 588 500 021, fax: +420 588 500 022, email: zsfast@zsfast.cz
2. Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále i VOP) společnosti FAST Integration, s.r.o. (dále dodavatel) vydaných v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude dodavatel dodávat odběrateli (zákazníkovi) zboží nebo službu, jakož i určení práv a povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje kupní smlouva, která má vždy přednost. V případě, že odběratelem je podnikající právnická nebo fyzická osoba, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP právní úpravou o kupní smlouvě dle § 409 a následujících zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. V případě, že kupujícím je nepodnikající fyzická osoba, řídí se práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnictví

Dodávky zboží a služeb jsou dodavatelem realizovány na základě písemné, telefonické, nebo ústní objednávky zákazníka. Písemná objednávka může být zaslána poštou, faxem, elektronickou poštou, nebo přes webové rozhraní.

Za uzavření kupní smlouvy je považováno i písemné potvrzení objednávky dodavatelem, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při osobním nákupu, nebo odeslání zboží externí přepravní službou nebo závozem dodavatele. Dodavatel se zavazuje objednané zboží/službu zákazníkovi dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené kupní smlouvou nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu. Prodávající může požadovat zálohu od kupujícího v případě, že se jedná o zboží nebo službu na zakázku.

Objednávka/zakázka by měla obsahovat zejména název odběratele, datum, dodací termín, místo plnění, druh zboží (nebo služby), množství, jednotkovou prodejní cenu a způsob dodání.

Do doby potvrzení objednávky/zakázky dodavatelem není tato objednávka/zakázka pro dodavatele závazná.

Dodání zboží nebo služby mimo sklady (sídlo) zákazníka vyžaduje písemné potvrzení v objednávce s určením způsobu zajištění dopravy. Zboží bude zákazníkovi dodáno v termínech dohodnutých písemnou kupní smlouvou nebo v termínech požadovaných zákazníkem a potvrzených dodavatelem prostřednictvím potvrzení objednávky. Dodavatel může zákazníkovi objednané zboží dodat před dohodnutým termínem dodání, ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice. Při uzavření rámcové kupní smlouvy jsou jednotlivé dílčí dodávky realizovány na základě odvolávky. Místo dodání zboží specifikuje zákazník v objednávce. Vyjma osobního odběru nakupovaného zboží kupujícím dodává dodavatel zboží do jeho sídla nebo provozovny externí přepravní službou, expresní dopravní službou nebo závozem v rámci své vlastní dopravy. Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává dodavatel se zákazníkem při každém obchodním případu, nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody.

Převezme-li zákazník na své náklady na základě jednorázové dohody s dodavatelem zboží přímo u smluvního partnera dodavatele, je místem plnění sklad smluvního partnera dodavatele. Zboží bude kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené dodavatelem s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí ve skladu smluvního partnera dodavatele.

V případě, že na základě dohody smluvních stran bude dodavatel povinen odeslat zboží do místa určeného zákazníkem, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu přepravci. Předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

V případě, že na základě dohody smluvních stran bude dodavatel povinen dodat zboží do místa určeného zákazníkem prostřednictvím vlastního závozu, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka v okamžiku jeho převzetí od posádky dopravního prostředku dodavatele, nebo při nočním závozu uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě. Dodavatel neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět odběratel.

Při předání zboží v prodejním místě dodavatele přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka převzetím zboží. Převzetí zboží zákazník potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.

V rámci regionu daného prodejního místa může dodavatel zákazníkovi zakoupené zboží dodat svým pravidelným rozvozem zdarma, pokud je zboží objednáno den předem. Mimo dobu stanovenou pro pravidelný rozvoz je možné dodat zakoupené zboží zákazníkovi na základě individuální dohody.

Za zboží dodávané zákazníkovi prostřednictvím externích přepravců je zákazníkovi účtováno přepravné podle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici na každém jeho prodejním místě.

Vlastnictví produktu přechází z dodavatele na zákazníka až po uhrazení celkové kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak

4. Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

Dodavatel nabízí zákazníkovi zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění dodávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Dodavatel může zákazníkovi poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Slevy se přiznávají při registraci zákazníka v systému dodavatele a jejich procentuální vyjádření je u každé položky prodávaného zboží vyznačeno na prodejních dokladech. Na základě této registrace obdrží zákazník od dodavatele přístupové jméno a heslo do webshopu, kde se mu zobrazují jeho individuální kupní ceny. Kupní cena je vždy uváděna bez DPH.

Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od dodavatelů. Ceny za objednané a potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny, pokud není dohodnuto jinak. Kupní smlouva může obsahovat klauzuli o změně cen zboží v průběhu trvání smlouvy z důvodu významné změny cen komodit na světových trzích nebo změn kurzů české koruny ke světovým měnám (€, USD).

Kupní ceny k jednotlivým položkám jsou k dispozici on-line na webshopu dodavatele, nebo jsou součástí potvrzení objednávky.

V případě osobního nákupu běžného skladovaného sortimentu na kterémkoliv prodejním místě dodavatele s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou pro zákazníka závazné platné prodejní ceny.

V případě nákupu zboží prostřednictvím objednávky uplatněné přes webshop dodavatele, jsou pro zákazníka závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky dodavatelem, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.

Za dodávku zboží dle požadavku zákazníka zaplatí zákazník dodavateli kupní cenu, kterou je možno uhradit předem na základě zálohové faktury, hotově, na dobírku nebo platební kartou. Bankovním převodem pouze u registrovaných zákazníků. Výše neuhrazených závazků zákazníka nesmí přitom převyšovat smluvený limit a zákazník nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet dodavatele. V případě prodlení zákazníka s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Podkladem pro platbu úroku z prodlení je penalizační faktura vystavená dodavatelem. U obchodních případů nepokrytých písemnou kupní smlouvou je možná pouze platba v hotovosti nebo formou zálohové faktury. Podkladem pro platby za odebrané zboží je daňový doklad s náležitostmi dle §28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci.

Odběratel je u dodavatele oprávněn k odběru zboží na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči dodavateli. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, pokud odběratel není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

Pokud nebude odběratel své finanční závazky vůči dodavateli plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo dodávat odběrateli další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Návrat k smluvně dohodnutému fakturačnímu režimu je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků odběratele.

Pokud bude odběratel na základě veřejně přístupných registrů vykazovat zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si dodavatel právo dodávat další zboží odběrateli pouze proti zálohové faktuře, nebo platbě v hotovosti. Návrat ke smluvně dohodnutému fakturačnímu režimu je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace odběratele. Výhrady se vztahují na všechny dodávky odběratele, tedy i na potvrzené dodávky.

5. Záruční a reklamační podmínky

V případě, že odběratelem podnikající právnická nebo fyzická osoba, poskytne dodavatel zákazníkovi záruku na jakost zboží v délce 12 měsíců od data jeho prodeje. Výjimkou je záruční doba na opravené díly, kterou poskytuje prodávající v délce 6 měsíců od data prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i dodavatel zákazníkovi. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje dodavatel zákazníkovi písemně, na základě jeho požadavku.

V případě, že zákazníkem je nepodnikající fyzická osoba, poskytne dodavatel zákazníkovi záruku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Zákazník uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u dodavatele na kterémkoliv prodejním místě dodavatele.

Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje zákazník v prodejním místě dodavatele, kde zboží zakoupil a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

V případě, že má zboží dodané zákazníkovi prostřednictvím externího dopravce zjevnou vadou, nebo je poškozeno, je povinností zákazníka sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud zákazník takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se možnosti neuznání reklamace prodávajícím.

Zákazník předává zboží do reklamace neprodleně po zjištění vady spolu s vyplněným Reklamačním protokolem, který je k dispozici na webu dodavatele. Reklamované zboží musí být předáno prodávajícímu ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u zákazníka. Dodavatel neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním daného zboží, dále za škody způsobené neodbornou montáží. Kupující je na základě vyžádání dodavatele povinen prokázat, že reklamované zboží bylo namontováno v souladu s technologickým postupem vydaným výrobcem vozidla, nebo že bylo namontováno nebo instalováno odborným servisem. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé přetěžováním vozidla.

Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má odběratel právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má odběratel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného resp. vyměněného zboží odběratelem.

U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána. Reklamační řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti FAST Integration, s.r.o., pokud není dohodnuto jinak.

V případě nákupu přes internetový obchod dodavatele má nepodnikající fyzická osoba právo v souladu s § 53 odst. 7, občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se zákazník rozhodne využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží by měl zákazník vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny do 30 dnů od odstoupení. Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu: FAST Integration, s.r.o., Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk.

Dodavatel má právo odmítnout vrácení zboží zákazníkem v případě, že se jedná o zboží, které bylo pro zákazníka zakoupeno nebo vyrobeno na zakázku, pokud není dohodnuto jinak.

Záruka se nevztahuje na zboží, které zákazník prokazatelně nezakoupil u dodavatele.

6. Vratné obaly

V případě, že zboží bude dodáno ve vratných obalech, bude dodavatel fakturovat tyto obaly společně s dodávkou zboží. Pokud vrátí zákazník vratné obaly v dohodnuté lhůtě a ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení, může je zpětně dodavateli fakturovat za stejnou cenu. Dodavatel je povinen tyto obaly přijmout a zaplatit za ně kupujícímu příslušnou fakturovanou částku. Po uplynutí dohodnuté lhůty pro vrácení obalů platí, že se vratné obaly stávají vlastnictvím zákazníka a částka fakturovaná jako hodnota obalů je považována za jejich dohodnutou kupní cenu.

Lhůta pro vrácení obalů činí 3 měsíce od převzetí zboží zákazníkem.

7. Další sjednané podmínky

Pokud se smluvní strany dohodnou, uzavřou písemnou kupní smlouvu. Kupní smlouva stanovuje podmínky, za kterých dodavatel poskytuje zboží, nebo služby odběrateli.

Rámcová kupní smlouva stanovuje podmínky dlouhodobých obchodních vztahů s významnými obchodními partnery.

Kupní smlouva může být podepsána pouze osobami k tomu oprávněnými, které jsou způsobilé k právním úkonům podle vzájemné dohody.

Jakékoliv dodatky kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stávají se její nedílnou součástí. Náležitosti kupní smlouvy odpovídají požadavkům Obchodního zákoníku v platném znění.

Odběratel prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek ení vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

Odběratel prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

Odběratel nesmí bez předchozího písemného oznámení dodavatele a jeho výslovného souhlasu přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z kupní smlouvy či její části.

Odběratel odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

Všechny smluvní vztahy, které mezi dodavatelem a odběratelem již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

8. Řešení sporů a Salvátorská doložka

Veškeré závazkové právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a právním řádem ČR.

Místem soudu pro všechny vzniklé spory mezi odběratelem a dodavatelem je Okresní soud v Šumperku (Česká republika).

Salvátorská doložka: Pokud by byla, nebo by se stala jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatnými, nastupují na jejich místo právně přípustná ustanovení, která stojí nejblíže původnímu záměru. V ostatním jsou podmínky účinné.

9. Platnost všeobecných obchodních podmínek společnosti FAST Integration, s.r.o.

Tato aktualizace VOP je platná od 1. 1. 2012 do vydání nových VOP. Aktuální VOP jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele, na adrese www.fastintegration.cz.

V Šumperku dne 1.1.2012